جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم زهرا قاسمی (1397/11/14) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم زهرا قاسمی (1397/11/14)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم زهرا قاسمی (1397/11/14)


Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

M.Sc. Seminar

 

:Title of the Seminar


کاربرد نانو جاذب ها در جذب گاز ها و گاز های سمی

 

 

Supervisors:

Dr. Mostafa Feyzi

 

By:

Zahra Ghasemi

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Saturday

February, 3, 2019

At 9 AM