جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم مینا رستم پور ( 97/03/30) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی معدنی خانم مینا رستم پور ( 97/03/30)

 

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

M. Sc. Seminar

 

Title:

Inorganic Pigments

 

:Supervisor

Dr. Sara Eavani

 

:By

Mina Rostampour

 

 

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

 

Wednesday

 

1397.3.30

 

At 10 AM