نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم صبا دبیریان (1397/11/03)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم صبا دبیریان (1397/11/03)


Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

MS. seminar

Metal corrosion and its prevention methods

: Supervisor

Prof. Soheila Kashanian

 By: Saba Dabiryan

 

Chemistry Amphitheater

(January 23 (2019

Time: 13:00