جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای محمدحسین حمزه (1397/10/11) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای محمدحسین حمزه (1397/10/11)

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای محمدحسین حمزه (1397/10/11)


Razi University

Faculty of Chemistry

 

M.Sc. Seminar

 

Title of the Seminar:

Nano Pigment

 

Supervisor:

Dr.  Ezzat  Rafiee

 

By:

Mohammed Hussein Hamzah

 

DATE & Time:

 

Tuesday (01.01.2019)

11 دی 1397

11:00 AM