نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم سحر حمزه زاد (1398/12/06)

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم سحر حمزه زاد (1398/12/06)


Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

 

PHD Seminar

 

Title :

Study Methods of desulphurization of liquid fuels

 

Supervisor:

Dr. Mostafa Feyzi

 

By:

Sahar Hamzehzad

 

Place:

Faculty of chemistry, Amphitheater

Time:

February 25, 2020

(1398/12/06)

At 11:30 AM