جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم سمیرا خلیلی (96/02/01) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم سمیرا خلیلی (96/02/01)

 

Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

MSc Seminar

 

Title:

Cryogenic Electron Microscopy (cryo-EM)

 

Presented by:

Samira Khalili

 

Supervisor:

Dr. Mohammad Jafarzadeh

 

Date: April. 21. 2018

Day: Saturday

Time: 10 AM

Place: Chemistry Amphitheater