نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاونت پژوهشی

شرح وظایف معاونت پژوهشی


 

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی

2- برنامه ریزی و تنظیم خ مشی اجرایی لازم

3-نظارت و ارزیابی درونی گروه های آموزشی

4- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها 5

- ایجد ارتباط و هماهنگی بامدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستوالعملهای آموزشی مصوب

6-  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

7- برسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

8- پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانگها در دانشکده

9- بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت هیات علمی

10 پیگیری اجرایی مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های اداری در دانشکده 11 تهیه و تنظیم گذارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده .

 

 13- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی برای امو مربوطه

14 هدایت و نظارت بر انجام فعالیت هایفرهنگی دانشجویان دانشکده باد همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

15- سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده.