نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیمیدان برجسته کشور

شیمیدان برجسته کشور


سرکار خانم دکتر ناهید شاه آبادی از سوی انجمن شیمی ایران با توجه به تحقیقات گسترده در زمینه بیوشیمی معدنی و زیر شاخه شیمی معدنی داروئی و چاپ 85 مقاله در مجلات معتبر بین المللی به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 1396 انتخاب شد.

این انتخاب شایسته را به ایشان و دانشگاهیان دانشگاه تبریک عرض می نماییم.