نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه دانشجویان دکتری در چهار گروه شیمی معدنی _شیمی آلی _شیمی نانو و شیمی کاربردی در مورخ 1398/04/05با حضور47نفراز متقاضیان، در دانشکده شیمی برگزار شد .

مصاحبه دانشجویان دکتری در چهار گروه شیمی معدنی _شیمی آلی _شیمی نانو و شیمی کاربردی در مورخ 1398/04/05با حضور47نفراز متقاضیان، در دانشکده شیمی برگزار شد .


مصاحبه دانشجویان دکتری در چهار گروه شیمی معدنی _شیمی آلی _شیمی نانو و شیمی کاربردی در مورخ  1398/04/05با حضور47نفراز  متقاضیان،  در دانشکده شیمی برگزار شد .