نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی دانشکده شیمی

معاونت پژوهشی دانشکده شیمی


·        نام و نام خانودگی: کیومرث بهرامی

·        تلفن: 08334277464

·        ایمیل: kbahrami2(at)hotmail.com

·        مقطع و گرایش: دکتری شیمی آلی

·        مرتبه علمی: استاد

·        عکس پرسنلی