نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد


 

برنامه هفتگی

 

 برنلمه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال دوم 98-97 مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی معدنی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی آلی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی کاربردی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی فیزیک

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی  شیمی تجزیه

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 98  1397 مقطع  تحصیلات تکمیلی نانو شیمی

 

برنامه امتحانی

 

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 98 -1397 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی 

برنامه امتحانی دانشکده شیمی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 مقطع  تحصیلات تکمیلی