نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان آموزش کارشناسی

کارکنان آموزش کارشناسی


تماس با اداره آموزش دانشکده شیمی :   08334277464

 

     نام و نام خانوادگی                                                     عنوان شغلی  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            1-آقای سید امراله اوژل                                                   رئیس آموزش                                     

             

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

2-آقای مجتبی منصوری                                        کارشناس خدمات آموزشی

                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             

 

3- آقای ----- حیدری نژاد                                            کارشناس پژوهشی

                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 4- آقای مهدی مرادی                                        کارشناس گروه های آموزشی

              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 5- خانم ------ ویس احمدی                                       دبیرخانه آموزش

                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

               6- ---------------------------------------------------------------------------------------------