نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه شیمی آلی

 

 
مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: سهیلا کاشانیان
تلفن: 34274559-083

ایمیل:
skashanianraziacir
 
مقاطع تحصیلی
کارشناسی:شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی
دکتری: شیمی کاربردی

 

 
مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: سهیلا کاشانیان
تلفن: 34274559-083

ایمیل:
skashanianraziacir
 
مقاطع تحصیلی
کارشناسی:شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی
دکتری: شیمی کاربردی