اخبار و انتصابات

راهنمای کامل استفاده از سامانه جامع آموزش مجازی (LMS)
راهنمای کامل استفاده از سامانه جامع آموزش مجازی (LMS)

 

 

اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی»
اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی»
اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی» - دکتر محمد جوشقانی، گروه شیمی معدنی - دکتر صبا امیری، گروه مدیریت و...
سلسله نشستهای شیمی: نشست دهم موضوع: رنگ و رنگسازی، فرصت ها و چالش ها
سلسله نشستهای شیمی: نشست دهم موضوع: رنگ و رنگسازی، فرصت ها و چالش ها
سلسله نشستهای شیمی: نشست دهم موضوع: رنگ و رنگسازی، فرصت ها و چالش ها با سخنرانی: دکتر سارا ایوانی، استادیار دانشگاه رازی، گروه شیمی معدنی زمان: دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت 18 لینک وبینار: https://www.skyroom.online/ch/razi1399 /shimi...

دستاوردها

رویدادها

اطلاعیه سمینار