اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
محسن ایراندوست

محسن ایراندوست 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا ایوانی

سارا ایوانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث بهرامی

کیومرث بهرامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جعفرزاده

محمد جعفرزاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فهیمه جلالی

فهیمه جلالی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد جوشقانی

محمد جوشقانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی خدایی

محمدمهدی خدایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین رضایی

نسرین رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا رفیعی

حمیدرضا رفیعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت رفیعی

عزت رفیعی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عزت رفیعی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام رنجبر

شهرام رنجبر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیروس زین الدینی

سیروس زین الدینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم سلطان آبادی

عظیم سلطان آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود شریعتی راد

مسعود شریعتی راد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی شمسی پور

مجتبی شمسی پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه صادقی

مرضیه صادقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام صدیقی

بهنام صدیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آوات آرمان طاهرپور

آوات آرمان طاهرپور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرید طاهرخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رضا عباسی

امیر رضا عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحمید علیزاده

عبدالحمید علیزاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی فیضی

مصطفی فیضی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدباقر قلیوند

محمدباقر قلیوند 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا کاشانیان

سهیلا کاشانیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحت السادات میبدی

فرحت السادات میبدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 29 نتیجه
از 1