ارتباط با ما

 

ردیف نام واحد شماره تماس
۱   دفتر ریاست دانشکده 34274559
۲   معاونت آموزشی و پژوهشی 34277464
3   امور عمومی 34276720
4   حسابداری دانشکده 34279304
5   واحد اینترنت دانشکده 34279299
6    
آدرس پستی دانشکده :
کرمانشاه - باغ ابریشم - دانشگاه رازی - دانشکده شیمی 
کد پستی : 6714967346