مدیران گروه های آموزشی

 

    

 ردیف نام گروه آموزشی نام و نام خانوادگی Resume Master (CV)
 1 گروه شیمی آلی آقای دکتر محمد جعفرزاده CV
 2 گروه شیمی تجزیه خانم دکتر مرضیه صادقی CV
 3 گروه شینی فیزیک آقای دکتر شهرام رنجبر CV
 4 گروه شیمی کاربردی خانم دکتر سهیلا کاشانیان CV
 5 گروه شینی معدنی آقای دکتر بهنام صدیقی CV
 7 گروه نانوشیمی آقای دکتر امیررضا عباسی CV
 8 گروه شیمی محض آقای دکتر بهنام صدیقی CV