معاونت پژوهشی و اجرایی

 

دکتر کیومرث بهرامی

سمت : معاون پژوهشی و اجرایی

تحصیلات : دکتری شیمی آلی

مرتبه علمی :استاد 

ایمیل :  k.bahrami@razi.ac.ir

تلفن : 34277464 (83) 98+

نشانی : کرمانشاه - باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده شیمی  دفتر معاونت آموزش و پژوهش 

معرفی معاون پژوهشی

                                   شرح وظایف معاون پژوهشی 

 

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی

2- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی اجرایی لازم

3-نظارت و ارزیابی درونی گروه های آموزشی

4- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها

5- ایجا ارتباط و هماهنگی بامدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستوالعملهای آموزشی مصوب

6-  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

7- بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

8- پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده

9- بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت هیات علمی

10 پیگیری اجرایی مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های اداری در دانشکده

11 تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده 

 13- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای امور مربوطه

14 هدایت و نظارت بر انجام فعالیت های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

15- سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده

 

کارشناسان پژوهشی 

1- آذر امیدی    

ایمیل:a.omidi@ razi.ac.ir

 رئیس پژوهشی وفناوری

شماره تماس: 8334277464

 

 

 

لیست آزمایشگاه های و مراکز تحقیقاتی دانشکده

 

 

 

تحقیقاتی شیمی تجزیه:

تحقیقاتی دکتر شمسی پور

تحقیقاتی دکتر قولیوند

تحقیقاتی دکتر جلالی

تحقیقاتی دکتر شریعتی راد

تحقیقاتی دکتر صادقی

تحقیقاتی شیمی کاربردی:

تحقیقاتی بیوتکنولوژی/ بیوشیمی دکتر کاشانیان

تحقیقاتی فناوری های تصفیه و بازچرخانی پساب دکتر زینتی زاده

تحقیقاتی شیمی معدنی:

تحقیقاتی دکتر جوشقانی/ دکتر رفیعی

تحقیقاتی دکتر شاه آبادی

تحقیقاتی دکتر عباسی

 

 

تحقیقاتی شیمی آلی:

تحقیقاتی دکتر خدایی

تحقیقاتی دکتر بهرامی

تحقیقاتی دکتر طاهرپور

تحقیقاتی دکتر جعفرزاده

تحقیقاتی شیمی فیزیک:

تحقیقاتی کاتاتست دکتر فیضی

تحقیقاتی دکتر فیضی/ دکتر رفیعی

آزمایشگاه های آموزشی:

شیمی عمومی II &I 

شیمی معدنی II &I 

 شیمی فیزیک (فنی)II &I 

آزمایشگاه آموزشی اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

شیمی تجزیه یک ( تجزیه کلاسیک)

شیمی تجزیه دو ( الکتروشیمی)

شیمی تجزیه دستگاهی