معاونت پژوهشی و اجرایی

 

خانم دکترعزت رفیعی

سمت : معاون پژوهشی و اجرایی

تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

مرتبه علمی :استاد 

ایمیل : e.rafiei@razi.ac.ir

تلفن : 34277464 (83) 98+

نشانی : کرمانشاه - باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده شیمی  دفتر معاونت آموزش و پژوهش 

معرفی معاون پژوهشی

 

 

 

شرح وظایف معاون پژوهشی

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی

2- برنامه ریزی و تنظیم خ مشی اجرایی لازم

3-نظارت و ارزیابی درونی گروه های آموزشی

4- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها 5

- ایجد ارتباط و هماهنگی بامدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستوالعملهای آموزشی مصوب

6-  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

7- برسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

8- پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانگها در دانشکده

9- بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت هیات علمی

10 پیگیری اجرایی مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های اداری در دانشکده 11 تهیه و تنظیم گذارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده .

 13- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی برای امو مربوطه

14 هدایت و نظارت بر انجام فعالیت هایفرهنگی دانشجویان دانشکده باد همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

15- سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده.

 

کارشناسان پژوهشی 

1- آذر امیدی    

ایمیل:a.omidi@ razi.ac.ir

 سرپرست پژوهشی وفناوری

شماره تماس: 8334277464

 

لیست آزمایشگاه های و مراکز تحقیقاتی دانشکده

-تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر شمسی پور

تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر  قلیوند

تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر ایراندوست

 تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر جلالی

تحقیقاتی شیمی تجزیه دکترصادقی

تحقیقاتی معدنی دکترجوشقانی

تحقیقاتی معدنی دکتر شاه آبادی

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو و پلی مدهای کوئور دیناسیونی

آزمایشگاه تحقیقاتی کاتاتست

II &I شیمی معدنی 

II &I شیمی عمومی 

 شیمی فیزیک (فنی)II &I شیمی فیزیک 

آزمایشگاه آموزشی اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

شیمی تجزیه یک ( تجزیه کلاسیک) ، شیمی تجزیه دو ( الکتروشیمی) ، شیمی تجزیه دستگاهی

تحقیقاتی آب و فاضلاب دکتر زینتی زاده

تحقیقاتی آلی دکتر خدایی

تحقیقاتی آلی دکتر بهرامی

تحقیقاتی آلی دکتر علیزاده

تحقیقاتی محاسباتی  دکتر رنجبر

تحقیقاتی دکتر فیضی و دکتر رفیعی