اعضای هیات علمی

عظیم سلطان آبادی

عظیم سلطان آبادی

عظیم سلطان آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

دروس ارائه شده :

1- شیمی عمومی 2


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه