اعضای هیات علمی

عزت رفیعی

change-logo

عزت رفیعی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای سنتز مواد نانو ساختار (1) 2610001 3 01 1400/10/25 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
نانوشیمی معدنی 2606020 3 01 1400/11/02 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
پلیمرهای معدنی 2606033 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نانوشیمی معدنی 2606020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 4 نتیجه