اعضای هیات علمی

سهیلا کاشانیان

سهیلا کاشانیان

سهیلا کاشانیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نانوبیوتکنولوژی پیشرفته 2605023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه