واحد دبیرخانه

نام و نام خانوادگی :فرخنده ویس احمدی

سمت :مسئول امور دفتری و بایگانی اداره امور عمومی ( دبیرخانه)

شماره تماس -

شماره تماس (داخلی) : ۲۶۳

آدرس محل خدمت : معاونت آموزشی دانشکده شیمی

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

۱-ثبت وارسال نامه های اداری وآموزشی  صادره و وارده بصورت اتوماسیون و غیر اتوماسیون

۲-محاسبه مرخصی اعضای هیات علمی

۳-تایپ، اسکن و بایگانی نامه های اداری ،آموزشی،پژوهشی و معرفی نامه دانشجویی ازطریق اتوماسیون وغیراتوماسیون و پی گیری آنها

۴-ثبت درخواست خریدهای دانشکده

۵-ارسال و توزیع نامه های وارد و پستی به واحدهای مربوط

۶- نامه نگاری درخصوص نامه های ارسالی گروهها  (پی گیری نامه های اداری ازگروههای )

۷-انجام دعوتنامه های اساتید مدعوجهت شرکت درجلسات کمیته منتخب وشورای دانشکده

۸- صدورمأموریت اعضای هیات علمی و پرینت نامه های اداری وآموزشی ( گواهی  - گواهی حقوق  )

۹- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

۱۰-انجام کلیه اموری که توسط ریاست دانشکده اعلام گردد.