مدیر گروه شیمی محض


بهنام صدیقی 

استادیار
شیمی معدنی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

طرح های و پژوهشی

مقالات و کتب 

دروس ارائه شده

مقالات

 

همایش ها