مدیر گروه شیمی محض

بهنام صدیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۵۹ - ۰۸۳
اتاق: -
پست الکترونیکی: