اداره پژوهش

                       

         پژوهشگران برتر دانشکده شیمی

 

              شیمیست های برتر

         

         آیین نامه های پژوهشی

         فایل ها نشریات معتبر و نامعتبر داخلی وخارجی   

         پژوهشکده-قطب علمی- آزمایشگاه ها

         مجلات معتبر دانشکده شیمی

 

         شیوه نامه ها

          - شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی

             -کاربرگ درخواست برگزاری کارگاه علمی

         کاربرگ های پژوهشی

 

                - تسویه حساب پژوهانه

                - شرح هرینه

                - صورت جلسه خدمات ودستمزد پژوهانه

                - کاربرگ درخواست خرید

 

         کاربر گ ارتقاء مرتبه علمی

 

                - کاربر گ  ارتقاء

 

         کمیته منتخب کتاب

 

         کاربرگ دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

                - فرم HSE

                - فرم CHNS