اداره پژوهش 

         پژوهشگران برتر دانشکده شیمی

            
 

           کاربرگ انتخاب پژوهشگران برتر بخش دانشجویی


       آیین نامه های پژوهشی
       فایل ها نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی
       پژوهشکده-قطب علمی- آزمایشگاه ها
       مجلات معتبر دانشکده شیمی
 

      شیوه نامه ها 

 
 

     کاربرگ های تسویه پژوهانه

 
 

      کاربرگ ارتقاء مرتبه علمی

 

     کاربرگ فرصت مطالعاتی

 

    کاربرگ های فرهنگی


        کاربرگ فرهنگی جهت تبدیل وضعیت و ارتقاء اساتید
       کلیه اسناد فرهنگی توسط هیات علمی به صورت اسکن از طریق اتوماسیون به امور فرهنگی ارسال شود

     کاربرگ دانشجویان تحصیلات تکمیلی