ریاست دانشکده


پروفسور سهیلا کاشانیان
رئیس دانشکده شیمی

دکتری بیوشیمی بالینی

استاد گروه شیمی کاربردی

مدیر گروه شیمی ۷۶-۷۴و۸۶-۸۳

مدیر گروه شیمی کاربردی ۹۶-۹۴

ایمیل : Kashanian_s[at]yahoo.com

               S.Kashanian[at]razi.ac.ir                

             Kashanians[at]gmail.com  

تلفن : ۳۴۲۷۴۵۵۹-۰۸۳

نشانی :  کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی – دانشکده  شیمی - حوزه ریاست دانشکده

  وظایف رئیس دانشکده

 

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه

پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه

ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط