اخبار و انتصابات

اطلاعیه فراخوان دوره پسا دکتری
اطلاعیه فراخوان دوره پسا دکتری
اطلاعیه فراخوان دوره پسا دکتری
راهنمای تصویری دفاع در سامانه آموزش مجازی LMS
راهنمای تصویری دفاع در سامانه آموزش مجازی LMS
راهنمای تصویری دفاع در سامانه آموزش مجازی LMS
انتصاب دکتر عزت رفیعی به عنوان دبیر هیات ممیزه دانشگاه رازی در دور هفتم
انتصاب دکتر عزت رفیعی به عنوان دبیر هیات ممیزه دانشگاه رازی در دور هفتم
انتصاب دکتر عزت رفیعی به عنوان دبیر هیات ممیزه دانشگاه رازی در دور هفتم دکتر اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی طی ابلاغ حکمی دکتر عزت رفیعی عضو هیات علمی دانشکده شیمی را به عنوان دبیر هیات ممیزه...

دستاوردها

رویدادها

اطلاعیه

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی