اعضای هیات علمی

امیر رضا عباسی

امیر رضا عباسی

امیر رضا عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد (1) 2610003 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی سوپرامولکولی 2610005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث نوین در نانو شیمی 2610012 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه