اعضای هیات علمی

امیر رضا عباسی

امیر رضا عباسی

امیر رضا عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دریافت فایل جزوه شیمی رنگ دکتر عباسی- مقطع کارشناسی-جلسه اول-سه شنبه

دریافت فایل جزوه شیمی معدنی 2 دکتر عباسی- مقطع کارشناسی-جلسه اول -هفته اول

دریافت فایل جزوه شیمی معدنی 2 دکتر عباسی- مقطع کارشناسی-جلسه دوم-هفته اول

دریافت فایل جزوه نانوشیمی دکتر عباسی- مقطع کارشناسی ارشد-جلسه اول و دوم-هفته اول

شیمی سوپرامولکول کارشناسی ارشد، فایل پی دی اف. دکتر عباسی. یک شنبه. هفته اول

شیمی سوپرامولکول کارشناسی ارشد، فایل صوتی. دکتر عباسی. یک شنبه. هفته اول

ردیف عنوان درس هفته اول فایل طرح درس فایل جزوه یا اسلاید
1 شیمی معدنی 2 فایل شیمی معدنی 2 pdf صوتی
2 شیمی معدنی 2 فایل شیمی معدنی 2 pdf صوتی
3 شیمی رنگ فایل درسی pdf صوتی
4 نانو مواد معدنی فایل درسی وورد
5 شیمی سوپرامولکول ایل درسی pdf صوتی
     

 


2- فایل جزوه شیمی رنگ هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی معدنی 2-جلسه اول هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی معدنی 2-جلسه دوم هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی سوپرامولکول ارشد -جلسه اول هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی معدنی 2 گروه 2-جلسه اول هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی معدنی 2 گروه 2-جلسه دوم. هفته دوم

2- فایل جزوه شیمی سوپرامولکول ارشد -جلسه دوم هفته دوم

2- فایل جزوه نانو شیمی ارشد-هفته دوم

ردیف عنوان درس هفته دوم فایل طرح درس فایل جزوه یا اسلاید
1 شیمی رنگ فایل درسی pdf صوتی
2 شیمی معدنی 2 گروه 1 فایل درسی جلسه اول pdf صوتی
3 شیمی معدنی 2 گروه 1 فایل درسی جلسه دوم pdf صوتی
4 شیمی معدنی 2 گروه 2 فایل درسی جلسه اول pdf صوتی
5 شیمی معدنی 2 گروه 2 فایل درسی جلسه دوم pdf صوتی
6 شیمی سوپرامولکول ارشد فایل درسی جلسه اول pdf صوتی
7 شیمی سوپرامولکول ارشد فایل درسی جلسه دوم تصویر صوتی
8 نانوشیمی ارشد فایل درسی وورد صوتی
       

 

99-1-23- فایل صوتی و پی دی اف شیمی معدنی 2. شنبه

99-1-25- نانو مواد معدنی ارشد-معرفی کتاب 1: نانو پلی مرهای معدنی

 

99-1-30- فایل پی دی اف شیمی معدنی 2. گروه 1

99-1-30- فایل پی دی اف شیمی معدنی 2. گروه 2

99-1-30- فایل صوتی شیمی معدنی 2. قسمت اول.

99-1-30- فایل صوتی شیمی معدنی 2. قسمت دوم.

99-1-31- فایل پی دی اف شیمی معدنی 2. گ2.

2-2-99- شیمی رنگ. فایل پی دی اف

 

9-2-99- شیمی رنگ. فایل پی دی اف

99-2-6 و 8-2-99- شیمی معدنی 2. گ1. فایل پی دی اف.

99-2-6 و 12-2-99- شیمی معدنی 2. گ2. فایل پی دی اف.

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شیمی سوپرامولکولی 2610005 3 01 1400/11/07 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 1400/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/16 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
شیمی سوپرامولکولی 2610005 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نانوشیمی 2602011 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد (1) 2610003 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
شیمی سوپرامولکولی 2610005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث نوین در نانو شیمی 2610012 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1