اعضای هیات علمی

آوات آرمان طاهرپور

آوات  آرمان طاهرپور

آوات آرمان طاهرپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه