اعضای هیات علمی

آوات آرمان طاهرپور

آوات  آرمان طاهرپور

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 1400/11/03 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
سنتز نامتقارن 2602005 3 01 | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
شیمی فیزیک آلی پیشرفته 2602016 3 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 | هرهفته شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
شیمی فیزیک آلی پیشرفته 2602016 3 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/14 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
سنتز نامتقارن 2602005 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شیمی فیزیک آلی پیشرفته 2602016 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1