اعضای هیات علمی

آوات آرمان طاهرپور

آوات  آرمان طاهرپور

آوات آرمان طاهرپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 2 نتیجه