اعضای هیات علمی

ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 نتیجه