اعضای هیات علمی

محمدباقر قلیوند

محمدباقر قلیوند

محمدباقر قلیوند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مباحث نوین درشیمی تجزیه(دکتری) 2604005 3 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مباحث نوین درشیمی تجزیه(دکتری) 2604005 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 2 نتیجه