اعضای هیات علمی

مرضیه صادقی

مرضیه صادقی

مرضیه صادقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فیلم آموزشی جلسه 3 کارشناسی ارشد روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

روشهای جداسازی فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 4-1

روشهای جداسازی فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 4-2

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلس

روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 5

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 6

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 6 با صدا

روشهای جداسازی در شیمی- کارشناسی جلسه 4

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کاشناسی ارشد جلسه7

رئشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی  کارشناسی ارشد جلسه 8

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه 5

روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی کارشناسی اشد جلسه 9 قسمت 1

روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 9 قسمت 2

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 10

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه 6

تکلیف درس روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 11

روشهای شیمیایی و فیزیکی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 12

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه 7

روشهای فیزیکی وشیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 13

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 14

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 14-2

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه 8

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 15

رمشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 16

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه 9

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 17

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی کارشناسی ارشد جلسه 18

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه اضافه 1

روشهای جداسازی در شیمی کارشناسی جلسه اضافه 2

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 2604006 3 01 | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 نتیجه