اعضای هیات علمی

فرحت السادات میبدی

فرحت السادات میبدی

فرحت السادات میبدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

Tel: 08334274559                   Meil: meibodyf@yahoo.com

Publications:

Journal papers

1- N.Rezaee, F.Meibodi, P. Salehi, “Protection of Alcohols and Phenols with Dihydropyran and Detetrahydropyranylation”, Synthetic communication 30, 2000, 1799-1805

2- M.M.Khodaei, F.Meibodi, N.Rezaee, P.Salehi, “Solvent free Beckmann Rearrengement of Ketoximes By Anhydrous Ferric Chloride”, Synthetic communication, 31(13), 2001, 2047-2050

3- B.Movassagh, F.Meibodi, S.Sobhani,Facile “preparation of amides from thioamides by ceric ammonium nitrate”, Indian Journal of chemistry, Vol.41B, April 2002, 1296-1298

4- M.M.Khodaei, K.Bahrami, F.Meibodi “Suzuki and Heck cross‐coupling reactions using ferromagneticnanoparticle‐supported palladium complex as an efficient andrecyclable heterogeneous nanocatalyst in sodium dodecylsulfatemicelles” 31, 2017, 3627

5- M. M.Khodaei, K. Bahrami, F.Meibodi “Ferromagnetic Nanoparticles Supported Cu-Complex (FMNPs@TPy-Cu): A Highly Efficient and Reusable Catalyst for Three-Component Synthesis of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles and the C–S Cross-Coupling Reaction of Aryl Halides with Thiols” 31, 2017, 3714

تالیفات

 

  1. کتاب "نگرشی به برخی کاربردهای شیمی در جامعه "- انتشارات دانشگاه رازی (1388)

 

  1. کتاب "یکصد دانشمند یکصد واکنش درشیمی آلی"- انتشارات چشمه هنر و دانش (1390)

ترجمه

   کتاب " شیمی در زندگی روزمره" - نوشته کیرپال سینگ – انتشارات دانشگاه رازی (1391)

 

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه