اعضای هیات علمی

محمد جعفرزاده

محمد جعفرزاده

محمد جعفرزاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

طرح درس شیمی آلی ۱

طرح درس شیمی آلی ۱ زیست شناسی

طرح درس شیمی آلی ۳

طرح درس شیمی پلیمر

طرح درس شیمی هتروسیکل

طرح درس روش های سنتز نامواد ۲

 

Chemistry of Heterocyclic Compunds

شیمی هتروسیکل-فصل ۱

شیمی هتروسیکل-فصل ۲

شیمی هتروسیکل-فصل ۳-۱

شیمی هتروسیکل-فصل ۳-۲

شیمی هتروسیکل-فصل ۴-۱

شیمی هتروسیکل-فصل ۴-۲

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۱

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۲

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۳

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۴

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۵

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۶

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۷

شیمی هتروسیکل-فصل ۵-۸

 

Synthesis of Nanomaterials II

روش های سنتز نانومواد ۲ -فصل ۱

روش های سنتز نانومواد ۲ -فصل ۲

روش های سنتز نانومواد ۲ -فصل ۳

روش های سنتز نانومواد ۲ -فصل ۴

 

Organic Chemistry I

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۲-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۲-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۲-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۳-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۳-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۳-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۴-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۴-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۵-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۵-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۵-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۶-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۶-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۶-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۷-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۷-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۸-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۸-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۸-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۹-۱

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۹-۲

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۹-۳

شیمی آلی ۱ (رشته شیمی)-فصل ۹-۴

 

Organic Chemistry III

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۱-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۱-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۲-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۲-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۲-۳

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۳-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۳-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۴-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۴-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۵-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۵-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۶-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۶-۲

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۶-۳

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۷-۱

شیمی آلی ۳ -فصل ۲۷-۲

 

Polymer Chemistry

شیمی پلیمر-فصل ۱

شیمی پلیمر-فصل ۲

شیمی پلیمر-فصل ۳

شیمی پلیمر-فصل ۴

شیمی پلیمر-فصل ۵

شیمی پلیمر-فصل ۶

 

Pharmaceutical Chemistry

شیمی دارویی-فصل ۱

شیمی دارویی-فصل ۲

شیمی دارویی-فصل ۳

شیمی دارویی-فصل ۴

شیمی دارویی-فصل ۵

شیمی دارویی-فصل ۶

 

Principle of Organic Chemistry

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۲-۱

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۲-۲

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۲-۳

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۳-۱

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۳-۲

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۴-۱

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۴-۲

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۴-۳

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۴-۴

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۵-۱

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۵-۲

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۵-۳

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۵-۴

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۶-۱

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۶-۲

شیمی آلی ۱ (رشته زیست شناسی)-فصل ۶-۳