اعضای هیات علمی

محمد جوشقانی

محمد جوشقانی

محمد جوشقانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد (1) 2610003 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 6 نتیجه
از 1