اعضای هیات علمی

محمد جوشقانی

محمد جوشقانی

محمد جوشقانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد (1) 2610003 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1