اعضای هیات علمی

محمدمهدی خدایی

محمدمهدی خدایی

محمدمهدی خدایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

Publications

سنتز پیشرفته - هفته اول 

سنتز پیشرفته - هفته دوم

سنتز پیشرفته - هفته سوم

سنتز پیشرفته - هفته چهارم

سنتز پیشرفته - هفته پنجم

سنتز پیشرفته-هفته ششم، هفتم و هشتم

سنتزپیشرفته هفته نهم

سنتز پیشرفته هفته دهم

سنتز پیشرفته 7

سنتز پیشرفته 8

سنتز پیشرفته 9

سنتز پیشرفته 10

سنتز پیشرفته 11

شیمی آلی 2 - هفته اول و دوم

شیمی آلی 2 - هفته سوم و چهارم

شیمی آلی 2 - هفته پنجم و ششم و هفتم

شیمی آلی 2-هفته هفتم

شیمی آلی 2-هفته هشتم

شیمی آلی 2-هفته نهم

شیمی آلی 2-هفته دهم

تمرین شیمی آلی 2

پاسخ تمرینات شیمی آلی 2

تمرین شیمی آلی2-الکل ها

پاسخ تمرینات الکل ها

تمرین های شیمی آلی 2-آروماتیک ها (1)

پاسخ تمرینات شیمی آلی 2-آروماتیک ها (1)

تمرین های شیمی آلی 2-آروماتیک ها (2)

پاسخ تمرینات شیمی آلی 2-آروماتیک ها (2)

تمرینات آلدئید ها و کتون ها

پاسخ تمرینات آلدئید ها و کتون ها

فتو شیمی - هفته 0

فتو شیمی - هفته اول 

فتو شیمی - هفته دوم

فتو شیمی - هفته سوم

فتوشیمی - هفته چهارم

فتوشیمی - هفته پنجم

فتوشیمی - هفته ششم

فتو شیمی-هفته هفتم

فتو شیمی-هفته هشتم

فتو شیمی-هفته نهم

شیمی آلی 1-فصل 1

شیمی آلی 1-فصل 2

شیمی آلی-فصل 3

شیمی آلی 1-فصل 4

شیمی آلی 1-فصل 5

شیمی آلی 1- فصل 6

شیمی آلی 1-فصل 7

شیمی آلی 1-فصل 8

شیمی آلی 1-فصل 9

شیمی آلی 1-فصل 10

شیمی الی 1-فصل 11

شیمی آلی 1-تکمیلی

کوئیز1-شیمی آلی 1

کوئیز 2-شیمی آلی 1

کوئیز 3-شیمی آلی 1

کوئیز 4-شیمی آلی 1

کوئیز 5-شیمی آلی 1

کوئیز 6-شیمی آلی 1

کوئیز 7-شیمی آلی 1

کوئیز 8-شیمی آلی 1

آزمون شیمی آلی-میان ترم

فهرست شیمی سخت و نرم

شیمی سخت و نرم-فصل 1

شیمی سخت و نرم-فصل 2

شیمی سخت و نرم-فصل 3

شیمی سخت و نرم-فصل 4

شیمی سخت و نرم-فصل 5

شیمی سخت و نرم-فصل 6

شیمی سخت و نرم-فصل 7

شیمی سخت و نرم-فصل 8

شیمی سخت و نرم-فصل 9

شیمی سخت و نرم-فصل 10

شیمی سخت و نرم-فصل 11

شیمی آلی پیشرفته-فصل 5

شیمی آلی پیشرفته-فصل 9

شیمی آلی پیشرفته-فصل 6

کوئیز 1-شیمی آلی پیشرفته

کوئیز 2-شیمی آلی پیشرفته

کوئیز 3-شیمی آلی پیشرفته

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سنتز مواد آلی 2602013 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
سنتز مواد آلی 2602013 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 2 نتیجه