اعضای هیات علمی

مسعود شریعتی راد

مسعود شریعتی راد

مسعود شریعتی راد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

شیمی تجزیه 1- فصل محاسبات در شیمی تجزیه

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل محاسبات در شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 1- فصل خطاها در شیمی تجزیه

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل خطاها

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل خطاهای تصادفی در شیمی تجزیه

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل محلولهای آبی و تعادلات شیمیایی 

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- ادامه فصل محلولهای آبی و تعادلات شیمیایی

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- ادامه فصل محلول های آبی و تعادلات شیمیایی- محلول های بافر

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل اثر الکترولیت بر تعادلات شیمیایی

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- ادامه فصل اثر الکترولیت بر تعادلات شیمیایی

 

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

مشاوره

شیمی تجزیه 1 گروه 1

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

یکشنبه

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

مشاوره

شیمی تجزیه 1 گروه 2

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

دوشنبه

شیمی تجزیه 1 گروه 1

مشاوره

مشاوره

مشاوره

مشاوره

کاربرد آمار در شیمی تجزیه

 

 

 

سه شنبه

شیمی تجزیه 1 گروه 2

مشاوره

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

 

چهارشنبه

مشاوره

مشاوره

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- قسمت پایانی اثر الکترولیت بر تعادلات شیمیایی

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل حل مسائل تعادلی پیچیده-1

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل حل مسائل تعادلی پیچیده-2

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- فصل حل مسائل تعادلی پیچیده-3

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- روشهای وزنی تجزیه-1

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- روشهای وزنی تجزیه-2

دریافت فایل درس شیمی تجزیه 1- تیتراسیون

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیون رسوبی

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای خنثی شدن-1

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای خنثی شدن-2

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای خنثی شدن-3

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس-1

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس-2

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس-3

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس-4

دریافت فایل شیمی تجزیه 1- تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس-5

 

 

کمومتریکس- آمار- فصل دوم- دقّت و صحت به عنوان معیار

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل دوّم- دقّت و صحت به عنوان معیار

کمومتریکس- آمار- فصل دو و سوم- دقت و کاربردهای آمار

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل دوّم و سوّم- دقّت و کاربردهای آمار

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل سوم- کاربردهای آمار-1

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل سوم- کاربردهای آمار- 2

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل چهارم- تجریه واریانس 2 راهه

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل پنجم- کالیبراسیون

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل پنجم- ادامه کالیبراسیون

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل پنجم- ادامه کالیبراسیون- رگرسیون خطی

دریافت فایل کمومتریکس- آمار- فصل پنجم- بخش پایانی کالیبراسیون

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- مقدمه و معرفی-1

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- مقدمه و معرفی- 2

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- مقدمه و معرفی- 3

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- طراحی فاکتوریال کامل-1

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- طراحی فاکتوریال کامل-2

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- طراحی فاکتوریال-3

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- روش سطح پاسخ-1

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- روش سطح پاسخ-2

دریافت فایل کمومتریکس- طراحی آزمایش- روش سطح پاسخ-3

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای آماری (دکتری) 2605003 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نمایش 1 نتیجه