اعضای هیات علمی

سهیلا کاشانیان

سهیلا کاشانیان

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زیست شیمی صنعتی 2605044 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/07 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
نانوبیوتکنولوژی پیشرفته 2605023 3 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399 طرح درس
زیست شیمی صنعتی 2605044 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نانوبیوتکنولوژی پیشرفته 2605023 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شیمی صنعتی 2605044 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شیمی صنعتی 2605044 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نانوبیوتکنولوژی پیشرفته 2605023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1