اعضای هیات علمی

سارا ایوانی

سارا ایوانی

سارا ایوانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سینتیک ،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی 2606023 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 نتیجه