اعضای هیات علمی

سارا ایوانی

سارا ایوانی

سارا ایوانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سینتیک ،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی 2606023 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه