اعضای هیات علمی

سیروس زین الدینی

سیروس زین الدینی

سیروس زین الدینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
غشاها و فرآیندهای غشایی 2605056 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
پدیده های انتقال 2605029 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه