اعضای هیات علمی

سیروس زین الدینی

سیروس زین الدینی

سیروس زین الدینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                                                  

آموزش مجازی

کارشناسی ارشد 

نام درس فایل ها
پدیده های انتقال

اانتقال حرارت

سیالات 1

سیالات 2

سیالات 3

   

کارشناسی

نام درس فایل ها
اصول محاسبات شیمی صنعتی بخش1
خوردگی فلزات بخش 1
شیمی فناوری نفت و گاز بخش 1

    

                

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پدیده های انتقال 2605029 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
غشاها و فرآیندهای غشایی 2605056 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
پدیده های انتقال 2605029 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 6 نتیجه
از 1