برنامه درسی و امتحانی

برنامه هفتگی کلاس مجازی 

 

برنامه هفتگی مجازی مقطع کارشناسی محض و کاربردی دانشکده شیمی در ترم 3991

 

 

برنامه امتحانی دانشکده شیمی 

 

برنامه امتحانی  نیمسال دوم  1400-1399 مقطع کارشناسی