اخبار و انتصابات

طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر سهیلا کاشانیان برای مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب شد.
طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر سهیلا کاشانیان برای مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب شد.
طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر سهیلا کاشانیان برای مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب شد. در متن حکم رئیس دانشگاه رازی آمده است: سلام علیکم بدینوسیله...
جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه
جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه
در تاریخ 98/9/27 جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور ریاست و معاونین و هیات علمی محترم دانشکده شیمی و مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه و همران ایشان درحوزه ریاست دانشکده شیمی برگزار شد و اساتید در این نشست به بحث و تبادل نظر و طرح موضوعاتی در...
به مناسبت بازنشستگی جناب آقای دکتر ایراندوست از روسای پیشین دانشکده طی مراسمی در حوزه ریاست دانشکده شیمی توسط رئیس دانشکده و جمعی از هئیت علمی محترم تقدیر به عمل آمد
به مناسبت بازنشستگی جناب آقای دکتر ایراندوست از روسای پیشین دانشکده طی مراسمی در حوزه ریاست دانشکده شیمی توسط رئیس دانشکده و جمعی از هئیت علمی محترم تقدیر به عمل آمد
به مناسبت بازنشستگی جناب آقای دکتر ایراندوست از روسای پیشین دانشکده طی مراسمی در حوزه ریاست دانشکده شیمی توسط رئیس دانشکده و جمعی از هئیت علمی محترم تقدیر به عمل آمد

دستاوردها

رویدادها

اطلاعیه

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی