اعضای هیات علمی

کیومرث بهرامی

کیومرث بهرامی

کیومرث بهرامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 1

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 3

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 4

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY-Part One: Basic Concepts

New DiscussionTopics in Nanochemistry-Chap. 1

Organic Chemistry 3-Chap. 14-Pericyclic Reactions

Organic Chemistry 3-Chap. 23-Ester Enolates and the Claisen Condensation

SELF-ORGANIZED ORGANIC SEMICONDUCTORS-Chap. 2

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 5

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 6

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 7

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 8

Organic Chemistry 3-Chap. 25-Heterocycles

New DiscussionTopics in Nanochemistry-Chap. 3

New DiscussionTopics in Nanochemistry-Chap. 4

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 9

  English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 10

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 11

Organic Chemistry 3-Chap. 24-CARBOHYDRATES

English for the Students of Chemistry-Answer to the questions of Unit 12

New Discussion Topics in Nanochemistry-Chap. 6

Organic Chemistry 3-Chap. 26-Amino Acids, Peptides

Organic Chemistry 3-Chap. 22-Chemistry of Benzene Substituents-Phenols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مباحث نوین در نانو شیمی 2610012 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنتز ترکیبات طبیعی 2602007 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 3 نتیجه