اعضای هیات علمی

ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کاربردفلزات و کمپلکسهای معدنی در سیستمهای بیولوژیگی 2606019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400 طرح درس
بیوشیمی معدنی(دکتری) 2606004 3 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399 طرح درس
کاربردفلزات و کمپلکسهای معدنی در سیستمهای بیولوژیگی 2606019 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/12 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مباحث نوین در شیمی 2606027 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
بیوشیمی معدنی(دکتری) 2606004 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
کاربردفلزات و کمپلکسهای معدنی در سیستمهای بیولوژیگی 2606019 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث نوین در شیمی 2606027 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربردفلزات و کمپلکسهای معدنی در سیستمهای بیولوژیگی 2606019 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث نوین در شیمی 2606027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1