اعضای هیات علمی

ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی

ناهید شاه آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربردفلزات و کمپلکسهای معدنی در سیستمهای بیولوژیگی 2606019 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث نوین در شیمی 2606027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه